Tools

In vijf stappen leggen we je uit wat de noodzakelijke basisingrediënten zijn om tot een degelijk preventiebeleid te komen. Woodwize wenst je alvast alle wind in de zeilen. Succes ermee!

Download brochure

Na het invullen ervan biedt deze preventiescan je een globale inschatting over het preventiebeleid in jouw onderneming. Het is geen bindende test en de betrouwbaarheid ervan hangt in sterke mate af van de openheid en de eerlijkheid die je hanteert bij het beantwoorden van 20 algemene vragen.

Een overzichtsschema geeft je bijkomend inzicht op de verschillende stappen die je moet zetten om een degelijk preventiebeleid uit te bouwen.

Preventie Quickscan

Bij de opmaak van een globaal preventieplan (GPP) en jaaractieplan (JAP) is het aangewezen om de verschillende onderdelen van een preventiebeleid in vraag te stellen. Een goede leidraad daartoe is het gebruik van een checklist. Ze wordt best doorgenomen in een voor het bedrijf representatief samengestelde werkgroep (vb. werkgever, leidinggevende en preventieadviseur).

Per vraag kunnen bijkomende opmerkingen genoteerd worden. Na het volledig doorlopen van de vragenlijst, en aan de hand van de opmerkingen, moeten prioriteiten vastgelegd worden. Deze prioriteiten spreiden zich 5 jaar in de toekomst (GPP). De gestelde prioriteiten voor het lopende jaar vormen het JAP.

Zorg voor een verantwoorde en evenwichtige opmaak. Een goede aanbeveling hierbij is om de volledige checklist jaarlijks te doorlopen. Daarbij kunnen prioriteiten wijzigen of andere actiepunten toegevoegd worden, bijvoorbeeld naar aanleiding van (negatieve) gebeurtenissen in de onderneming. Een dergelijke aanpak noemt men een “dynamisch risicobeheersysteem”.

Deze door Woodwize aangeboden checklist is een niet limitatieve vragenlijst die je op weg kan helpen voor de opmaak van het GPP en JAP in jouw onderneming.

Checklijst GPP en JAP

Wat is OiRA?

OiRA staat voor “Online Interactive Risk Assessment” en is een initiatief van het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk. Het is een gratis online tool die, vooral voor de kleine(re) bedrijven, een handig instrument is om de wettelijk verplichte risicoanalyses, en de daaraan gebonden maatregelen, voor te bereiden en uit te voeren. Voor België bestaan er reeds OiRA-tools voor de kappers- en de bouwsector, de horeca, de schoonmaaksector en dus ook voor de houtsector.

Hoe werkt OiRA?

OiRA is een specifieke preventiegids, een leidraad, die de onderneming stap voor stap begeleidt bij het inventariseren van de verschillende risico’ s, het bepalen van gepaste preventiemaatregelen en het aanspreken van dienstverleners die daarbij kunnen helpen.

Zo komt men tot een eerste globale risicoanalyse en biedt de tool hulp om een actieplan op te maken op korte termijn (jaaractieplan) en voor langere termijn (globaal preventieplan).

OiRA is er voor de zaakvoerders en preventieadviseurs van kleine(re) ondernemingen, maar kan evenzeer de preventieadviseurs, technische adviseurs en leerkrachten in een schoolomgeving “voeling” geven met de voorwaarden voor een degelijk preventiebeleid. Denken we maar aan de verkennende bezoeken door adviseurs en leerkrachten aan stagebedrijven. Daarbij zelf een globale kennis bezitten en OiRA Hout in het stagebedrijf aanbevelen, is een sterke meerwaarde in het sensibiliseren van de bedrijven.

Woodwize en OiRA Hout

Voor de houtsector is Woodwize het eerste aanspreekpunt voor vragen over de tool. Op regelmatige tijdstippen organiseert Woodwize ook opleidingen voor werkgevers, preventieadviseurs en leidinggevenden.

Iets niet duidelijk of bijkomende vragen? Neem gerust contact op met Stefan Hinnekens.

OiRA-tool

Met deze tool kan je risicoanalyses voor houtbewerkingsmachines samenstellen, bewerken en afdrukken vertrekkende van een vooroplijsting van risico's en mogelijke preventiemaatregelen.

Risicanalysetool machines

Per machine kan de volgende, ondersteunende documentatie en informatie geraadpleegd, gedownloaded en aangepast worden:

  • online risicoanalysetool (met een vooroplijsting van risico’s en mogelijke preventiemaatregelen)
  • veiligheidsinstructiekaart (Word)
  • werkinstructiekaart (Word)
  • uitgebreid machinedossier (pdf)
  • opleidingsprogramma (link)

Machinedocumentatie

Om het preventiegebeuren binnen de houtsector nog sterker onder de aandacht te brengen doet Woodwize een beroep op Nina en Sam. Aan de hand van posters en toolboxen zetten ze jou op weg!

Preventiecampagne

 

Links

De Federale OverheidsDienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg stelt een schat aan informatie ter beschikking met betrekking tot “Welzijn op het werk”.

15 thema’ s behandelen de verschillende luiken van het preventiebeleid. Er is een handige zoekfunctie en verder is het mogelijk om heel wat ondersteunende documentatie te downloaden of op te vragen. Een sterk aan te bevelen website voor zowel de werkgever, preventieadviseur als de werknemer.

FOD WASO

Deze website, beheerd door De Federale OverheidsDienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, stelt specifieke info ter beschikking over de preventie van risico’ s, veiligheid en gezondheid op het werk. Preventieadviseurs, werkgevers en leidinggevenden uit alle mogelijke sectoren vinden er ongetwijfeld info die hen verder kan helpen in de aanpak van bedrijfseigen risico’ s.

BESWIC