Opgelet: Voor opleidingen die starten op 1 september 2019 of later geldt in Vlaanderen het "Vlaams Opleidingsverlof" in plaats van het "Betaald Educatief Verlof"

Deze tekst dient als begeleidende nota voor het vervullen van de formaliteiten voor de terugvordering van het betaald educatief verlof.  Dit document spitst zich vooral toe op de beroepsopleidingen voor werknemers, georganiseerd door Woodwize.

Zowel de externe opleidingen als de interne opleidingen (on-the-job training) kunnen in aanmerking komen voor het betaald educatief verlof.

Principe

In de Belgische wetgeving is voorzien dat de werknemers verlof kunnen nemen om zich te vormen.  Dit betaald educatief verlof bestaat uit een recht op individueel vormingsverlof met behoud van loon voor de effectief gevolgde uren. Voor het schooljaar 2016-2017 werd het terugbetaalbaar loon vastgelegd op 2.871 euro bruto per maand.

Vormingsverlof: alle opleidingsuren die door Woodwize worden erkend voor het betaald educatief verlof worden beschouwd als werkuren, tijdens dewelke de werknemer “vrijgesteld” is van productie en “verlof” heeft voor vorming.

Wie kan educatief verlof nemen?

De regeling is in principe van toepassing op alle werknemers die voltijds tewerkgesteld zijn in de privé-sector.

Ook voor volgende deeltijdse werknemers kan gebruik gemaakt worden van betaald educatief verlof:

  • De werknemers die ten minste 4/5 deeltijds tewerkgesteld zijn
  • De werknemers die deeltijds werken in het raam van een variabel uurrooster (art. 11bis – wet van 3 juli 1978)
  • De werknemers die met een vast uurrooster ten minste halftijds en minder dan 4/5 deeltijds tewerkgesteld zijn en die tijdens de werkuren een opleiding volgen.

Voor de opleidingen georganiseerd door Woodwize komen alleen de werknemers met een arbeidersstatuut (PC 126 en PC 125) in aanmerking voor het betaald educatief verlof.

Welke opleidingen komen in aanmerking?

De reglementering onderscheidt twee soorten cursussen:

  • beroepsopleiding
  • algemene opleiding

Enkel erkende opleidingen komen in aanmerking.

De cursussen die georganiseerd worden door Woodwize, zijn door het Paritair comité 126 “Stoffering en Houtbewerking” en het Paritair comité 125 “Bosexploitatie, Zagerijen en Houthandel”, erkend als beroepsopleiding.

Hoeveel uren betaald educatief verlof komen in aanmerking?

De jaarkalender voor betaald educatief verlof loopt van 1 september van het ene kalenderjaar tot 31 augustus van het volgende kalenderjaar (zoals de schooljaarkalender).

Het aantal uren betaald educatief verlof dat de cursist kan krijgen, is in principe gelijk aan het aantal uren dat de cursist effectief aanwezig was bij de gevolgde opleiding. Voor de sectoraal erkende beroepsopleidingen bedraagt het minimum aantal uren 32 en het maximaal aantal uren 120.  Voor deeltijdse werknemers gelden dezelfde duurtijden. Hun recht op educatief verlof wordt proportioneel berekend op basis van hun feitelijke tewerkstelling door de dienst Betaald Educatief Verlof.

Opgelet: uitzondering voor de opleiding Mentorschap basis, deze opleiding is goedgekeurd als mentoropleiding en u kan dus een terugvordering voor 16u aanvragen.

Sommige sectorale opleidingen zijn goedgekeurd voor meer dan 120 uren.  Deze uren kunnen opgenomen worden gespreid over verschillende schooljaren.

De opleidingen van Woodwize zijn modulair erkend, zodat cursussen met een opleidingsduur van minder dan 32 uren in combinatie met andere modules toch in aanmerking kunnen komen voor betaald educatief verlof van zodra de werknemer binnen hetzelfde schooljaar een totaal van minstens 32 uur opleiding heeft gevolgd.

Terugbetaling aan de werkgever

De werkgever zal per uur betaald educatief verlof een forfait ontvangen.  Voor het schooljaar 2018-2019 werd het forfait vastgelegd op 21,30 euro/uur.

Termijnen voor het indienen van de aanvraag tot terugbetaling

De aanvraag tot terugbetaling kan door de werkgever ten vroegste worden ingediend na het einde van het schooljaar. En in de aanvraag dienen alle werknemers te worden opgenomen die eductief verlof hebben opgenomen.

Voor de dossiers m.b.t het schooljaar 2018-2019 dienen de aanvragen ten laatste op 31/12/2019 te worden ingediend. De termijnen voor het indienen van de dossiers worden zeer strikt nageleefd. De postdatum is bepalend.

Procedure terugvordering schuldvordering

Na afloop van het schooljaar kan u uw aanvraag (aangetekend) versturen naar de dienst betaald educatief verlof van het gewest waarin uw onderneming gevestigd is.

De aanvraag bestaat uit volgende documenten:

  • aangifte van schuldvordering
  • individuele steekkaart per werknemer
  • attest(en) van regelmatige inschrijving

Verzending aanvraag en informatie omtrent betaald educatief verlof

Vlaams Gewest

Departement Werk en Sociale Economie
Betaald Educatief Verlof
Koning Albert II-laan 35 bus 20
1030 Brussel
tel.: 02 553 18 00
e-mail: educatiefverlof@vlaanderen.be

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Betaald Educatief Verlof
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel
tel.: 02 204 16 30
e-mail: bev@gob.irisnet.be

Wallonië

FOREM
Congé éducation payé
Boulevard Tirou 104
6000 Charleroi
tél.: 071/20 61 11
e-mail: conge.education@forem.be

Voor de volledige wetgeving omtrent betaald educatief verlof verwijzen wij naar de integrale teksten van:

Meer info en nuttige documenten

www.werk.be