W22 | CNC RAAMHOEK in en omstellen

terug naar de vorige pagina |  lees het korte programma

 

Inhoud

In deze opleiding leer je werkzaamheden voorbereiden en plannen, (snij)gereedschap selecteren, controleren en (de)monteren, machine in- en omstellen, programma selecteren, controleren en eenvoudige aanpassingen uitvoeren en de werkzaamheden registreren en rapporteren, teneinde de CNC-raamhoek voor het maken van schrijnwerk correct gebruiksklaar te stellen.


Doelgroep

werknemers atelier, werkvoorbereiders


Competenties

Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Leest en begrijpt werkdocumenten ((werk)tekeningen, veiligheidsinstructiekaart, werkopdracht, …)
   - Controleert de aangeleverde (productie)gegevens
   - Gebruikt controle-instrumenten en interpreteert de controlegegevens
Selecteert, controleert, monteert en vervangt (snij)gereedschappen (zaagblad, boor, frees, slisschijf, )
   - Raadpleegt technische bronnen
   - Houdt zich aan procedures en voorschriften
   - Selecteert (snij-)gereedschappen i.f.v. de uit te voeren bewerking
   - Stelt verspaningssets samen (snijgereedschapsbussen, raamfrezen, …)
   - Controleert (snij)gereedschappen
   - Verzamelt materiaal en gereedschap en beoordeelt de conformiteit ervan
   - Kalibreert meet- en controle-instrumenten
   - (De)monteert (snij)gereedschappen in/op de machine en stelt ze af
      - Converteert asinstelgegevens
      - Stelt de assen in
   - Stelt parameters in
   - Bergt (snij)gereedschappen veilig op
   - Vervangt en onderhoudt (snij)gereedschappen
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Stelt machine en gereedschap in
   - Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches
   - Ijkt de machine
   - Voert CNC-programma in en slaat op
   - Controleert CNC-programma
   - Voert eenvoudige aanpassingen uit in een CNC-programma
   - Stelt parameters en coördinaten in
   - (De)monteert en stelt hulpstukken in
      - Bevestigt contramal
   - Stelt in en gebruikt randapparatuur
      - Gebruikt barcodescanner (scannen, printen)
   - Stelt beveiligingen in
   - Maakt een proefstuk
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Controleert veiligheidsvoorzieningen (CNC gestuurde houtbewerkingsmachines )
   - Raadpleegt veiligheidsvoorschriften en leeft ze na
   - Volgt veiligheidsinformatie op en reageert passend
   - Doet veiligheidscontroles aan de machine
   - Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud op
   - Evalueert/schat veiligheidsrisico’s en neemt gepaste maatregelen
Reinigt en bergt machines en gereedschap zorgvuldig op
   - Reinigt de (houtbewerkings)machines
   - Houdt zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen
   - Rapporteert problemen aan de technicus of de verantwoordelijke
Vervult de werkadministratie en rapporteert
   - Registreert (eigen) werkzaamheden
   - Houdt gegevens bij
   - Meldt defecten die zelf niet kunnen opgelost worden


Transversale competenties

Werkt in teamverband
   - Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
   - Past zich flexibel aan
   - Werkt efficiënt samen met collega's
   - Overlegt met betrokkenen bij onduidelijkheden of tekortkomingen
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen


Grondige kennis

assenstelsel van de machine
((C)NC) houtbewerkingsmachine(s) (opbouw, werking)


Kennis

communicatietechnieken
veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften
technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
(veiligheids)pictogrammen
(vak)terminologie
functionele rekenvaardigheden
(werk)documenten
tekening- en planlezen
CNC-sturing
gebruik van relevante machine specifieke software
persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
gereedschappen
verspaningsgereedschappen
verspaningstechnologie en -technieken
constructie- en verbindingstechnieken
opspannen van gereedschappen en onderdelen
ergonomische hef- en tiltechnieken
randapparatuur
bewerkingsmethodes
controle- en meetmethoden en -middelen


Basiskennis

regels m.b.t. welzijn op het werk
ICT
houtsoorten
meet- en regeltechnieken


Vlaamse Opleidingsdatabank

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 80


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.