S10 | DROOGINSTALLATIE (spaanders/vezels) opvolgen/bedienen

terug naar de vorige pagina |  lees het korte programma

 

Inhoud

In deze opleiding leer je productiegegevens opvolgen en analyseren, de installatie bedienen, opvolgen en (bij)sturen, kwaliteitscontroles uitvoeren en de werkzaamheden registreren en rapporteren, teneinde grondstoffen aan een drooginstallatie en/of vanuit een controlekamer te bewerken tot (half) afgewerkte producten uit hout of afgeleiden van hout.


Doelgroep

werknemers atelier


Competenties

Verzamelt en neemt kennis van de productiefiches en -voorschriften
   - Neemt de werkzaamheden van de vorige ploeg over
   - Neemt de planning door
   - Controleert en houdt zich aan productieorder en technische fiche
   - Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches
Voorziet de machine/installatie van materiaal of producten en controleert de bevoorrading
   - Houdt de voorraad op peil en vult en onderneemt actie bij tekorten
   - Controleert de te verwerken grondstoffen en onderneemt actie bij afwijkingen
   - Stemt de hoeveelheid af op de opdracht
   - Gebruikt controle-instrumenten en interpreteert de controlegegevens
Stuurt de installatie
   - Organiseert de opeenvolgende werkzaamheden van de (productie)stappen (branders, drogers, scheiden van spaanders)
   - Zorgt voor onderlinge afstemming tussen de productiestappen
   - Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
   - Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud op
   - Start, stuurt en stopt de installatie
   - Verzorgt de toevoer (brandstof, vezels, spaanders, )
   - Volgt de informatie op via beeldschermen en controlepanelen, zowel ter plaatse als vanuit de controlekamer
   - Interpreteert gegevens en reageert passend
   - Stelt parameters af/bij
   - Organiseert een zo efficiënt mogelijk procesverloop
   - Regelt de afvoer van geproduceerde goederen
   - Doet controles/controlerondes
Voert handelingen uit op hout en houtderivaten
   - Droogt hout (vezels)
      - Houdt zich aan de voorgeschreven droogprocedure
      - Past het voorgeschreven droogschema toe
      - Volgt het droogproces op
   - Scheidt spaanfracties
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Bewaakt het (geautomatiseerd) proces en stuurt indien nodig bij
   - Raadpleegt (technische) voorschriften en productiefiches
   - Doet controles/controlerondes
   - Volgt informatie op
   - Verzamelt en controleert gegevens van beeldschermen, controlepanelen, ... (curves, temperatuur, )
   - Analyseert gegevens van beeldschermen, controlepanelen, ...
   - Merkt afwijkingen, storingen… of nood aan preventief onderhoud op en reageert op gepast
   - Gaat na wat de oorzaak is van een storing of afwijking
   - Regelt de installatie bij
   - Regelt parameters/coördinaten bij
   - Legt (de productie) stil indien nodig
   - Meldt problemen, afwijkingen aan de verantwoordelijke
   - Anticipeert proactief op afwijkingen en storingen
   - Formuleert verbetervoorstellen
Registreert en rapporteert
   - Vult opvolgdocumenten in
   - Registreert afwijkingen (aard, tijdstip, oplossing, )
   - Houdt gegevens bij over het verloop
   - Houdt gegevens bij over het gebruikte materiaal


Transversale competenties

Werkt in teamverband
   - Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
   - Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
   - Draagt de werkzaamheden over aan de volgende ploeg
   - Werkt efficiënt samen met collega's
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig, ordelijk en milieubewust
   - Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
   - Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Past de voorgeschreven veiligheids- en milieuvoorschriften toe
   - Houdt de werkplek schoon


Grondige kennis

(interne) procedures
productieproces


Kennis

communicatietechnieken
veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
interne productieprocedures
nood- en evacuatieprocedures
bedieningsprocedures
kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
(veiligheids)pictogrammen
milieuvoorschriften
etikettering en productidentificatie
machinesturingen
productieprocessturingen
registratiesystemen
gebruik van relevante machine specifieke software
gebruik van software voor voorraadbeheer
droogproces
(geautomatiseerde) proces
procestechnieken
persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
(productie)apparatuur
grondstoffen
chemisch fysische bewerkingen
ergonomische hef- en tiltechnieken
installaties (werking, opbouw)


Basiskennis

regels m.b.t. welzijn op het werk
statistiek
storingsanalyse
voorraadbeheer
ICT
(productie)planning
meet- en regeltechnieken


Vlaamse Opleidingsdatabank

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 80


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.