H05 | BOOMPARK besturen/opvolgen

terug naar de vorige pagina |  lees het korte programma

 

Inhoud

In deze opleiding leer je grondstoffen controleren, machine(s) opstarten en bedienen, het (geautomatiseerd) proces (bij)sturen en de werkadministratie registreren en/of rapporteren, teneinde verspanende bewerkingen in een boompark veilig uit te voeren.


Doelgroep

werknemers atelier


Competenties

Verzamelt en neemt kennis van de productiefiches en -voorschriften
   - Neemt de werkzaamheden van de vorige ploeg over
   - Neemt de planning door
   - Controleert en houdt zich aan productieorder en technische fiche
   - Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches
Controleert en verzamelt (de voorraad) grondstoffen en materialen (beschikbaarheid, tekorten, hoeveelheid, …)
   - Houdt de voorraad op peil en vult en onderneemt actie bij tekorten (massief hout)
   - Controleert de te verwerken grondstoffen en onderneemt actie bij afwijkingen (beschadiging door wild, afwijkende structuur, aantasting door schimmels of insecten , beschadiging door vellen/kappen, …)
   - Voert dimensionale berekeningen uit
   - Gebruikt controle-instrumenten en interpreteert de controlegegevens
Bereidt de grondstoffen voor op de werkopdracht
   - Optimaliseert het gebruik van gekapt hout
   - Kort ruw hout af
   - Ontschorst stamhout
   - Detecteert vreemde materialen (metaal, )
   - Stapelt zorgvuldig volgens een logische verwerkingsvolgorde
   - Brengt merktekens aan
Start, bedient en stopt de machine
   - Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
   - Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud op
   - Controleert de veiligheidsvoorzieningen
   - Start de machine op
   - Voert grondstoffen en hulpproducten aan/in
   - Bedient de machine
   - Manipuleert het hout in functie van de zaagswijze en het optimaal uitsmetten
   - Volgt informatie op, zowel ter plaatse als via beeldschermen
   - Interpreteert gegevens en reageert passend
   - Realiseert een zo efficiënt mogelijk procesverloop
   - Doet controles/controlerondes
   - Stopt de machine(straat)
Voert verspanende bewerkingen uit
   - Verzaagt hout voor de eerste houtverwerking
   - Zaagt het eerste schaaldeel
   - Zaagt op bool
   - Kantrecht planken
   - Zaagt op breedte
   - Verzaagt hout optimaal i.f.v. de zaagwijze
   - Brengt merktekens aan op de werkstukken
   - Stapelt zorgvuldig volgens een logische verwerking
   - Voert handelingen uit met behulp van één of meerdere ergonomische machines
   - Pakt producten in
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Bewaakt het (geautomatiseerd) proces en stuurt indien nodig bij
   - Raadpleegt (technische) voorschriften en productiefiches
   - Doet controles/controlerondes
   - Volgt informatie op (via beeldschermen, vanuit controlekamer, …)
   - Verzamelt en controleert gegevens van beeldschermen, controlepanelen, ...
   - Merkt afwijkingen, storingen… of nood aan preventief onderhoud op en reageert op gepast
   - Interpreteert controlegegevens (afmetingen)
   - Gaat na wat de oorzaak is van een storing of afwijking
   - Regelt machineonderdelen bij
   - Regelt parameters/coördinaten bij
   - Legt (de productie) stil indien nodig
   - Houdt gegevens bij over de aard van de storing of afwijking, het tijdstip en de oplossing
   - Anticipeert proactief op afwijkingen en storingen
Verzorgt de afvoer en controleert de kwaliteit van het bewerkt hout
   - Voert (kwaliteits)controles uit
   - Verwijdert producten die niet voldoen aan de voorschriften
   - Klasseert het hout volgens de kwaliteit en afmeting
   - Klasseert het structuurhout op sterkte
   - Lat massief hout op
Registreert en rapporteert
   - Vult opvolgdocumenten in
   - Houdt gegevens bij over het verloop
   - Houdt gegevens bij over het gebruikte materiaal


Transversale competenties

Werkt in teamverband
   - Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
   - Draagt de werkzaamheden over aan de volgende ploeg
   - Werkt efficiënt samen met collega's
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Past de veiligheids- en milieuvoorschriften toe
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Beperkt stofemissie
   - Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
   - Gebruikt (stof)afzuigapparatuur/installaties
   - Houdt de werkplek schoon
Gebruikt stromen duurzaam en beperkt geluidshinder
   - Gebruikt machines en gereedschappen efficiënt
   - Beperkt het lawaai: gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen, implementeert preventiemaatregelen voor omgeving


Grondige kennis

machine(straat) -lijn (werking, opbouw)


Kennis

communicatietechnieken
veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften
interne productieprocedures
nood- en evacuatieprocedures
bedieningsprocedures
opstart- en stopprocedures
(veiligheids)pictogrammen
(werk)documenten
zaagwijzes voor massief hout
handelsafmetingen van hout
relevante besturingssystemen
gebruik van relevante machine specifieke software
persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
houtsoorten en zijn eigenschappen
verspaningsgereedschappen
verpakkingstechnieken
ergonomische hef- en tiltechnieken
controle- en meetmethoden en -middelen


Basiskennis

regels m.b.t. welzijn op het werk
ICT
registratiesystemen
productieproces
opslagtechnieken
stapeltechnieken
verspaningstechnologie en -technieken


e-learning

veiligheid op het werk


Vlaamse Opleidingsdatabank

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 120


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.