B04 | VINGERLASMACHINE instellen/bedienen

terug naar de vorige pagina

 

Vaardigheden

Zijn werkplek veilig en ordelijk organiseren
De werkzaamheden voorbereiden en plannen
   - Aangeleverde (productie)gegevens controleren (aantal, compleetheid, juistheid, …)
   - De geschikte lijm selecteren
Grondstoffen, constructieonderdelen en/of materialen transporteren (intern)
   - Houtvochtgehalte controleren
Grondstoffen voor de werkopdracht voorbereiden
   - Werkdocumenten, (werk)tekeningen lezen en begrijpen
   - Massief hout herkennen en visueel evalueren op afwijkingen en gebreken
(Snij)gereedschappen selecteren, controleren, monteren en vervangen (frees)
   - (Snij)gereedschappen i.f.v. de uit te voeren bewerking selecteren
   - (Snij)gereedschappen controleren (standtijd, mec/man, …)
   - (Snij)gereedschappen (de)monteren
   - (Snij)gereedschappen in/op de machine afstellen
   - (Snij)gereedschappen veilig opbergen
   - Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
De machine in- en omstellen
   - Agregaten instellen, afstellen en/of controleren
      - Verlijmaggregaat in-/afstellen
         - Lijmspuitnaald aanpassen i.f.v. de lijm
         - Hoeveelheid lijm instellen
         - Lijminjectie controleren
   - Parameters en coördinaten instellen (manueel, (semi)gestuurd)
      - Houtsectie instellen
   - Randapparatuur instellen/gebruiken
      - Aanvoerapparaat
De veiligheidsvoorzieningen instellen en controleren
Onderdelen machinaal bewerken (lijmen, frezen, persen)
   - De toevoer van grondstoffen en hulpproducten verzorgen
   - Beveiligingen voor het opstarten controleren
   - Machine starten, bedienen en stoppen
   - De machine beladen
   - Verbindingen maken (vingerlas)
   - Verbindingsgedeelten verlijmen
   - Opspantechnieken toepassen (machinaal)
   - Stapelen en merken voor de volgende (productie)fase
De kwaliteit en maatvoering van het (eigen) werk controleren
   - De standtijd van snijgereedschap respecteren
   - Tolerantiegrenzen naleven
   - Hechting van de lijm controleren
   - Meet- en controle-instrumenten gebruiken en resultaten interpreteren
(Eigen) administratie beheren
(Preventief) basisonderhoud uitvoeren
   - Eigen werkzaamheden registreren
   - Opvolgdocumenten invullen
Actie ondernemen bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Storingen lokaliseren en gepast reageren
Met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn werken
   - Afval volgens de richtlijnen sorteren, opslaan en afvoeren
   - Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) gebruiken
   - Zich aan procedures en voorschriften houden
   - Instructies indienststelling machine(s) naleven
   - Stofemmissie beperken
   - Stromen duurzaam gebruiken en geluidshinder beperken


Kennis

Opbouw van de machine
(Geautomatiseerd) productieproces
Werkdocumenten en tekeningen
Hout(soorten) en zijn eigenschappen
Randapparatuur
Snijgereedschappen
Verspaningstechnologie en –technieken
Procedures voor het in- en afstellen
Werking van de machine
Lijmsoorten
Controle- en meetmethoden en –middelen
(Kwaliteits)normen, waarden en toleranties
Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
PBM's en CBM's


Vlaams Opleidingsverlof

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 120


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.